Loopbaanbegeleiding

“Inzicht in talenten en potentieel”

“Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie”. Maar hoe kan het potentieel van medewerkers zo goed mogelijk worden benut? Zowel voor een werkgever als een werknemer is het van belang dat hetgeen een functie vraagt in lijn ligt met de kwaliteiten van een medewerker. Zowel over- als onderbelasting dient voorkomen te worden. Het vinden van het juiste evenwicht is echter niet gemakkelijk, omdat mensen en ook functies veranderen in de loop der tijd.

Een ontwikkelassessment biedt uitkomst in de volgende situaties:

  • Een medewerker wil op korte of wat langere termijn een nieuwe functie gaan bekleden. In het ontwikkelassessment wordt bekeken wat de medewerker in huis heeft, wat voor functies bij hem passen en op welke gebieden verdere ontwikkeling gewenst is met het oog op de gewenste carrièrestap(pen).
  • Een medewerker is nog niet geheel in staat om zijn huidige functie optimaal te vervullen. De werkgever wil de werknemer graag ondersteunen in diens ontwikkeling. In het ontwikkelassessment wordt vastgesteld op welke gebieden de medewerker verder zou mogen groeien, gezien de eisen die zijn huidige functie aan hem stelt. Daarnaast wordt bekeken op welke wijze deze ontwikkeling het beste zou kunnen plaatsvinden.
  • Een medewerker is in zijn huidige functie vastgelopen. Het uitoefenen van de functie vraagt eigenlijk teveel van zijn capaciteiten, wat stress oplevert en voor de organisatie een vergrote kans op fouten of werkachterstand. Besloten wordt dat het beter is om een andere functie voor de werknemer te zoeken. In het ontwikkelassessment wordt bekeken wat de medewerker in huis heeft en wat voor soort functies beter recht doen aan zijn kwaliteiten.

In al deze situaties is het voor de werkgever en werknemer essentieel dat de te nemen vervolgstappen de juiste zijn. Wanneer in de praktijk blijkt dat de ingeslagen weg toch niet goed past bij de verwachtingen en de ontwikkelpotentie van de medewerker is dit zonde van de tijds- en energie investering van zowel werkgever als werknemer. Ook brengt een verkeerde stap diverse kosten met zich mee (zoals inwerk-, begeleidings- en opleidingskosten). Met behulp van een ontwikkelassessment kan op gefundeerde wijze richting gegeven worden aan de toekomst van een medewerker. Er ontstaat een helder beeld van de kwaliteiten en de ontwikkelpunten. Talent kan op deze wijze optimaal ingezet worden.

Het doel en de inhoud van een ontwikkelassessment
Door middel van een ontwikkelassessment wordt op een objectieve wijze informatie verkregen met betrekking tot de capaciteiten, vaardigheden, kwaliteiten, motivatoren en interesses van een medewerker. In het assessment ligt de nadruk op het vaststellen van de “status quo” van een medewerker en wordt inzicht verkregen in de mate waarin bepaalde competenties (verder)
ontwikkelbaar zijn. Daarnaast wordt, indien gewenst, aandacht besteed aan de vraag welke loopbaanrichting(en) of functies het beste passen bij de medewerker en worden concrete ontwikkeltips gegeven. Ook wordt aangegeven of een bepaalde opleiding of een coachingstraject een goede optie zou zijn. Met behulp van deze informatie kan op een effectieve en efficiënte wijze een vervolgtraject met de medewerker in gang worden gezet.

Een ontwikkelassessment kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Intakegesprek met de deelnemer door eigen HR adviseur: in dit gesprek krijgen de deelnemer de gelegenheid om wensen naar voren te brengen en de motivatie voor het loopbaanprogramma.
  • Persoonlijkheidsvragenlijst: wij bezitten de meest recente en krachtigste persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment. Door middel van onze betrouwbare en gevalideerde Big6 vragenlijst wordt inzicht verkregen de, voor werksituaties, zes universele en belangrijke persoonlijkheidseigenschappen.
  • Competentievragenlijst: wij beschikken over een groot competentiewoordenboek op basis waarvuit een keuze kunt maken. Wij kunnen tevens uw competenties integreren in een opmaat competentievragenlijst waarmee de kandidaat zijn competentie zelf beoordeeld.
  • Vragenlijsten met betrekking tot carriere ankers en werkwaarden: met behulp van deze vragenlijsten wordt duidelijk door welke factoren in het werk de medewerker werkelijk gemotiveerd in zijn werk en naar welk soort activiteiten en werkzaamheden zijn interesse uitgaat.
  • Praktijksimulaties: in een of meerdere representatieve praktijksimulaties wordt inzicht verkregen in het gedrag van de medewerker.